لیست قیمت فلزیاب

  • لیست قیمت فلزیاب

    لیست قیمت فلزیاب و گنجیابهای روزدنیا

    لیست قیمت فلزیاب و گنجیابهای روزدنیا لیست قیمت فلزیاب و گنجیابهای روزدنیا قیمت فلزیاب کشور سازنده شعاع زنی عمق زنی نوع کاربری لیست فلزیاب ردیف ۴۰۰ سوئد _ ۱۰ ژئوفیزیک COBBRA 400 ۱ ۶۰۰ سوئد _ ۱۰ ژئوفیزیک COBBRA GPR ۲ ۲۸۳۵۰ آلمان _ ۱۰ مگنومتریک EXP 6000 ۳ ۷۰۰۰ آلمان _ ۷ مگنومتریک ROVER UC ۴ ۱۲۵۰ CKDآلمان ۸۰۰ ۴ متر لوپ ۹متر اسکن فرکانسی-پالسی-مگنومتریک HOKER F5 PRO ۵ ۳۱۲۵ CKDآمریکا ۱۲۰۰ ۵متر لوپ ۱۲متر اسکن فرکانسی-پالسی-مگنومتریک MORGAN S 9000 ۶ ۲۰۸۳ CKDآمریکا ۱۲۰۰ ۵متر لوپ ۹متر اسکن فرکانسی-پالسی-مگنومتریک MORGAN S 5000 ۷ ۱۴۵۸ CKDآمریکا ۸۰۰ ۵متر لوپ ۸متر اسکن فرکانسی-پالسی-مگنومتریک Aragon ۷ ۷۹۱۶ استرالیا _ ۲/۵ وی ال…